Pro Wood, a.s.


Od 08/2000 začala prevádzkovať ako nájomca drevospracujúci podnik – píla + druhovýroba v Martine - Priekope. Predmetom podnikania bola výroba a nákup a predaj výrobkov z dreva. Pôvodne patril areál spoločnosti Drevomanip, spol. s r.o., na ktorú bol v roku 1996 vyhlásený konkurz. Od správcu konkurznej podstaty bol areál v roku 2000 odkúpený spoločnosťami Danubia Invest, a.s. a Danubia Holding, a.s. a daný do prenájmu Pro Wood, a.s.

Posolstvom spoločnosti Pro Wood, a.s. je poskytovanie služieb na najvyššej úrovni, s hlbokou profesionalitou a diskrétnosťou klientom, ktorí hľadajú najlepšiu príležitosť z existujúcich možností pri plnení svojich investičných zámerov.

Hospodársku činnosť spoločnosti môžeme charakterizovať ako úspešnú. Predstavenstvo svoju činnosť počas celého obdobia vykonáva v súlade so stanovami spoločnosti. Na svojich pravidelných zasadnutiach rieši aktuálne problémy a pravidelne vyhodnocuje dosiahnuté výsledky hospodárenia ako aj intenzívne rieši jej ďalší rozvoj.

Spoločnosť Pro Wood, a.s. vlastní pozemky v katastrálnom území Borský Svätý Jur (okres Senica). V súčasnom období je hlavnou náplňou spoločnosti spravovanie vyššie špecifikovaných pozemkov. Kosenie lúk a pasienkov, dodržiavanie pravidiel správnej poľnohospodárskej praxe. Snahou spoločnosti je v budúcnosti hospodáriť svojpomocne.

V roku 2013 sa vedenie spoločnosti rozhodlo zamerať svoju činnosť na pokračovanie a úspešné rozvinutie aktivít, ktoré boli začaté v predchádzajúcom období a naštartovanie nových aktivít. Tieto zamerania je možné charakterizovať v nasledovných základných smeroch: Vybudovaním a sprevádzkovaním Agroturistického centra „Biofarma Tomky“ bude spoločnosť poskytovať agroturistické služby s doplnkovou funkciou poľnohospodárskeho chovu domácich zvierat a rastlinnej výroby.

Profil subjektu podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní

Obchodné meno:Pro Wood, a.s.
Sídlo:Borská 6
 Bratislava 841 04
  
Kontaktná osoba:Martina Becherová
Telefón:+421 2 35 000 340
E-mail:martina.becherova@danubiatel.sk